Ám Ảnh Dục Vọng - Obsessed

Chia sẻ 6.1/10

Tóm tắt:

Đại tá Kim trở về nước và giữ chức vụ chỉ huy quân đội Hàn quốc. Woo Jin, một thuộc hạ được điều đến... Mở rộng