Bàn Cầu Cơ - Yểm Trừ - Ouija Exorcism

Chia sẻ 2.2/10

Tóm tắt:

Con trai một nhà trừ tà đã chơi Ouija mà không tuân theo các quy tắc, vô tình giải phóng 1 con quỷ. ... Mở rộng

Thông tin: