Bão Tuyết Tấn Công - Cold Zone

Chia sẻ

Tóm tắt:

Trận bão tuyết khổng lồ tấn công, có khả năng đóng băng hủy diệt cả trái đất. Sự nỗ lực chiến đấu vớ... Mở rộng

Thông tin: