Bộ Tứ Siêu Đẳng 2: Sứ Giả Bạc - Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer

Chia sẻ 5.6/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bộ tứ một lần nữa đối mặt với thù trong giặc ngoài .Doom trở lại sau thời gian ẩn thân, cùng âm mưu... Mở rộng

Thông tin: