Chiến Lang - Wolf Warrior

Chia sẻ 5.5/10

Trailer

X

Tóm tắt:

Vương Lãnh Phong (Ngô Kinh), một người lính sẵn sàng xông pha trận mạc. Nhưng sau lần cãi lời chỉ hu... Mở rộng

Thông tin: