Chọn tập 1/50

Tập 1

584287 lượt xem

Tập 2

90989 lượt xem

Tập 3

48264 lượt xem

Tập 4

36792 lượt xem

Tập 5

36397 lượt xem

Tập 6

44954 lượt xem

Tập 7

41178 lượt xem

Tập 8

41200 lượt xem

Tập 9

37223 lượt xem

Tập 10

39000 lượt xem

Tập 11

37654 lượt xem

Tập 12

35929 lượt xem

Tập 13

30798 lượt xem

Tập 14

30343 lượt xem

Tập 15

33997 lượt xem

Tập 16

34089 lượt xem

Tập 17

45823 lượt xem

Tập 18

30059 lượt xem

Tập 19

27646 lượt xem

Tập 20

29005 lượt xem

Tập 21

27218 lượt xem

Tập 22

30069 lượt xem

Tập 23

37053 lượt xem

Tập 24

27814 lượt xem

Tập 25

27328 lượt xem

Tập 26

29235 lượt xem

Tập 27

27250 lượt xem

Tập 28

34880 lượt xem

Tập 29

27469 lượt xem

Tập 30

25555 lượt xem

Tập 31

28398 lượt xem

Tập 32

26171 lượt xem

Tập 33

24926 lượt xem

Tập 34

30314 lượt xem

Tập 36

29066 lượt xem

Tập 35

21901 lượt xem

Tập 37

31566 lượt xem

Tập 38

25752 lượt xem

Tập 39

29835 lượt xem

Tập 40

32435 lượt xem

Tập 41

26935 lượt xem

Tập 42

25376 lượt xem

Tập 43

26558 lượt xem

Tập 44

26273 lượt xem

Tập 45

25862 lượt xem

Tập 46

26521 lượt xem

Tập 47

30950 lượt xem

Tập 48

33276 lượt xem

Tập 49

43922 lượt xem

Tập 50

86337 lượt xem

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Đệ tử của Tử Dận là Bách Lý Đồ Tô trong người có mang một luồng sát khí thần bí, phải nhờ tới Phần ... Mở rộng