Chọn tập 1/50

Tập 1

811152 lượt xem

Tập 2

131562 lượt xem

Tập 3

83409 lượt xem

Tập 4

68830 lượt xem

Tập 5

66204 lượt xem

Tập 6

71909 lượt xem

Tập 7

67951 lượt xem

Tập 8

66785 lượt xem

Tập 9

61660 lượt xem

Tập 10

65836 lượt xem

Tập 11

63245 lượt xem

Tập 12

61178 lượt xem

Tập 13

53706 lượt xem

Tập 14

51594 lượt xem

Tập 15

56090 lượt xem

Tập 16

54284 lượt xem

Tập 17

66157 lượt xem

Tập 18

51386 lượt xem

Tập 19

47897 lượt xem

Tập 20

49722 lượt xem

Tập 21

46014 lượt xem

Tập 22

48925 lượt xem

Tập 23

58891 lượt xem

Tập 24

46728 lượt xem

Tập 25

48040 lượt xem

Tập 26

49638 lượt xem

Tập 27

46534 lượt xem

Tập 28

55041 lượt xem

Tập 29

44585 lượt xem

Tập 30

43642 lượt xem

Tập 31

46959 lượt xem

Tập 32

45546 lượt xem

Tập 33

43692 lượt xem

Tập 34

49549 lượt xem

Tập 36

46859 lượt xem

Tập 35

40281 lượt xem

Tập 37

47865 lượt xem

Tập 38

42316 lượt xem

Tập 39

47018 lượt xem

Tập 40

54599 lượt xem

Tập 41

43777 lượt xem

Tập 42

41800 lượt xem

Tập 43

43823 lượt xem

Tập 44

42195 lượt xem

Tập 45

42158 lượt xem

Tập 46

43252 lượt xem

Tập 47

48544 lượt xem

Tập 48

51985 lượt xem

Tập 49

68370 lượt xem

Tập 50

131111 lượt xem

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Đệ tử của Tử Dận là Bách Lý Đồ Tô trong người có mang một luồng sát khí thần bí, phải nhờ tới Phần ... Mở rộng