Chọn tập 1/50

Tập 1

587926 lượt xem

Tập 2

91600 lượt xem

Tập 3

48823 lượt xem

Tập 4

37177 lượt xem

Tập 5

36750 lượt xem

Tập 6

45269 lượt xem

Tập 7

41483 lượt xem

Tập 8

41488 lượt xem

Tập 9

37527 lượt xem

Tập 10

39285 lượt xem

Tập 11

37914 lượt xem

Tập 12

36194 lượt xem

Tập 13

31056 lượt xem

Tập 14

30553 lượt xem

Tập 15

34234 lượt xem

Tập 16

34326 lượt xem

Tập 17

46115 lượt xem

Tập 18

30290 lượt xem

Tập 19

27848 lượt xem

Tập 20

29234 lượt xem

Tập 21

27409 lượt xem

Tập 22

30297 lượt xem

Tập 23

37293 lượt xem

Tập 24

28022 lượt xem

Tập 25

27549 lượt xem

Tập 26

29450 lượt xem

Tập 27

27440 lượt xem

Tập 28

35091 lượt xem

Tập 29

27708 lượt xem

Tập 30

25771 lượt xem

Tập 31

28616 lượt xem

Tập 32

26393 lượt xem

Tập 33

25165 lượt xem

Tập 34

30547 lượt xem

Tập 36

29265 lượt xem

Tập 35

22105 lượt xem

Tập 37

31770 lượt xem

Tập 38

25935 lượt xem

Tập 39

30039 lượt xem

Tập 40

32662 lượt xem

Tập 41

27131 lượt xem

Tập 42

25548 lượt xem

Tập 43

26740 lượt xem

Tập 44

26456 lượt xem

Tập 45

26063 lượt xem

Tập 46

26694 lượt xem

Tập 47

31145 lượt xem

Tập 48

33480 lượt xem

Tập 49

44170 lượt xem

Tập 50

86837 lượt xem

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Đệ tử của Tử Dận là Bách Lý Đồ Tô trong người có mang một luồng sát khí thần bí, phải nhờ tới Phần ... Mở rộng