Cuộc Chiến Trùm Trường (Hết Thương Cạn Nhớ Parody) I Nhạc chế I Cua Mề

Chia sẻ

Tóm tắt:

Hai nhóm học sinh cá biệt của trường đi tìm xem ai là đại ca đích thực? Họ sẽ dùng cách gì để phân t... Mở rộng