Cưỡng Đoạt - Taken

Chia sẻ 7.8/10

Tóm tắt:

Phim hành động luôn là một trong số những đề tài thường xuyên được khai thác nhất của môn nghệ thuật... Mở rộng

Thông tin: