Đặc Công G4 - Option Zero

Chia sẻ 5.7/10

Tóm tắt:

Trần Nghệ là đặc cảnh cục chính trị, trong một lần làm nhiệm vụ anh phát hiện ông chủ Kim của 1 công... Mở rộng

Thông tin: