Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai - X-Men: Days of Future Past

Chia sẻ 8/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Người Sói được gửi về quá khứ để giúp đỡ giáo sư X, Magneto và các dị nhân của X-Men ngăn chặn sự tr... Mở rộng