Đông Phương Tam Hiệp - The Heroic Trio

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

Có rất nhiều vụ bắt cóc trẻ con do 1 lão quái vật võ nghệ cao cường sai người tiến hành, với âm mưu ... Mở rộng