Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa - Dream Journey 2: Princess Iron Fan

Chia sẻ

Trailer

X

Tóm tắt:

Tại ải Hỏa Diệm Sơn, nhằm phát huy hết pháp lực quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không phụng mệnh Bồ Tát xuyên ... Mở rộng

Thông tin: