Giải Mã Gonjiam - Gonjiam: Haunted Asylum

Chia sẻ 6.1/10

Tóm tắt:

Một chương trình trên web đã tuyển chọn ra 6 người táo bạo, dũng cảm nhất để tham gia vào cuộc phiêu... Mở rộng