Hoắc Gia Quyền - Shocking Kungfu of Huo's

Chia sẻ

Tóm tắt:

Trong cuộc Cách mạng năm 1911, tại Thượng Hải, các võ sĩ yêu nước Huo Zhenshan và He Dachuan đã cùng... Mở rộng

Thông tin: