Kế Hoạch Phi Ưng - Armour of God II

Chia sẻ 7.3/10

Tóm tắt:

Jackie (Thành Long), một điệp viên hoạt động ngầm được Chính phủ giao phó cho anh là tìm kiếm một số... Mở rộng

Thông tin: