Ký Ức Hồi Sinh - Remember

Chia sẻ 7.5/10

Tóm tắt:

Thế giới trong tương lai khi mà con người sống không còn quá khứ, không có đau khổ, bị chính phủ kiề... Mở rộng

Thông tin: