Chọn tập 1/46

Tập 1

21705 lượt xem

Tập 2

3531 lượt xem

Tập 3

2560 lượt xem

Tập 4

2306 lượt xem

Tập 5

2175 lượt xem

Tập 6

2018 lượt xem

Tập 7

1951 lượt xem

Tập 8

1944 lượt xem

Tập 9

1953 lượt xem

Tập 10

2010 lượt xem

Tập 11

1781 lượt xem

Tập 12

1683 lượt xem

Tập 13

1666 lượt xem

Tập 14

1656 lượt xem

Tập 15

1607 lượt xem

Tập 16

1532 lượt xem

Tập 17

1580 lượt xem

Tập 18

1569 lượt xem

Tập 19

1510 lượt xem

Tập 20

1494 lượt xem

Tập 21

1256 lượt xem

Tập 22

1224 lượt xem

Tập 23

716 lượt xem

Tập 24

1280 lượt xem

Tập 25

1340 lượt xem

Tập 26

1322 lượt xem

Tập 27

1287 lượt xem

Tập 28

1423 lượt xem

Tập 29

1190 lượt xem

Tập 30

1213 lượt xem

Tập 31

1107 lượt xem

Tập 32

1051 lượt xem

Tập 33

1054 lượt xem

Tập 34

947 lượt xem

Tập 35

1027 lượt xem

Tập 36

925 lượt xem

Tập 37

921 lượt xem

Tập 38

1008 lượt xem

Tập 39

1001 lượt xem

Tập 40

1169 lượt xem

Tập 41

1077 lượt xem

Tập 42

1108 lượt xem

Tập 43

1060 lượt xem

Tập 44

1210 lượt xem

Tập 45

1290 lượt xem

Tập 46

2480 lượt xem

Lan Lăng Vương - Prince Of Lan Ling - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lan Lăng Vương lấy bối cảnh 1400 năm trước, Bắc Tề, Bắc Chu là hai nước chư hầu tương tranh, kể lại ... Mở rộng