Chọn tập 1/46

Tập 1

25389 lượt xem

Tập 2

3932 lượt xem

Tập 3

2840 lượt xem

Tập 4

2593 lượt xem

Tập 5

2439 lượt xem

Tập 6

2268 lượt xem

Tập 7

2183 lượt xem

Tập 8

2233 lượt xem

Tập 9

2261 lượt xem

Tập 10

2257 lượt xem

Tập 11

2004 lượt xem

Tập 12

1909 lượt xem

Tập 13

1866 lượt xem

Tập 14

1870 lượt xem

Tập 15

1832 lượt xem

Tập 16

1745 lượt xem

Tập 17

1812 lượt xem

Tập 18

1793 lượt xem

Tập 19

1716 lượt xem

Tập 20

1703 lượt xem

Tập 21

1463 lượt xem

Tập 22

1411 lượt xem

Tập 23

901 lượt xem

Tập 24

1477 lượt xem

Tập 25

1564 lượt xem

Tập 26

1515 lượt xem

Tập 27

1524 lượt xem

Tập 28

1660 lượt xem

Tập 29

1400 lượt xem

Tập 30

1395 lượt xem

Tập 31

1287 lượt xem

Tập 32

1237 lượt xem

Tập 33

1244 lượt xem

Tập 34

1118 lượt xem

Tập 35

1214 lượt xem

Tập 36

1092 lượt xem

Tập 37

1086 lượt xem

Tập 38

1183 lượt xem

Tập 39

1190 lượt xem

Tập 40

1387 lượt xem

Tập 41

1263 lượt xem

Tập 42

1270 lượt xem

Tập 43

1247 lượt xem

Tập 44

1401 lượt xem

Tập 45

1488 lượt xem

Tập 46

2827 lượt xem

Lan Lăng Vương - Prince Of Lan Ling - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lan Lăng Vương lấy bối cảnh 1400 năm trước, Bắc Tề, Bắc Chu là hai nước chư hầu tương tranh, kể lại ... Mở rộng