Chọn tập 1/46

Tập 1

179866 lượt xem

Tập 2

28980 lượt xem

Tập 3

23051 lượt xem

Tập 4

21541 lượt xem

Tập 5

20763 lượt xem

Tập 6

18274 lượt xem

Tập 7

18172 lượt xem

Tập 8

17885 lượt xem

Tập 9

18407 lượt xem

Tập 10

18514 lượt xem

Tập 11

16354 lượt xem

Tập 12

15264 lượt xem

Tập 13

14389 lượt xem

Tập 14

15006 lượt xem

Tập 15

14519 lượt xem

Tập 16

13782 lượt xem

Tập 17

13941 lượt xem

Tập 18

15230 lượt xem

Tập 19

13813 lượt xem

Tập 20

14641 lượt xem

Tập 21

11527 lượt xem

Tập 22

10610 lượt xem

Tập 23

9446 lượt xem

Tập 24

10921 lượt xem

Tập 25

12837 lượt xem

Tập 26

13502 lượt xem

Tập 27

12610 lượt xem

Tập 28

13020 lượt xem

Tập 29

10596 lượt xem

Tập 30

11476 lượt xem

Tập 31

10634 lượt xem

Tập 32

10100 lượt xem

Tập 33

9295 lượt xem

Tập 34

8539 lượt xem

Tập 35

9635 lượt xem

Tập 36

8719 lượt xem

Tập 37

8624 lượt xem

Tập 38

9296 lượt xem

Tập 39

10251 lượt xem

Tập 40

11812 lượt xem

Tập 41

10896 lượt xem

Tập 42

11489 lượt xem

Tập 43

11480 lượt xem

Tập 44

12412 lượt xem

Tập 45

14186 lượt xem

Tập 46

28443 lượt xem

Lan Lăng Vương - Prince Of Lan Ling - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lan Lăng Vương lấy bối cảnh 1400 năm trước, Bắc Tề, Bắc Chu là hai nước chư hầu tương tranh, kể lại ... Mở rộng