Chọn tập 1/46

Tập 1

24333 lượt xem

Tập 2

3821 lượt xem

Tập 3

2766 lượt xem

Tập 4

2529 lượt xem

Tập 5

2379 lượt xem

Tập 6

2207 lượt xem

Tập 7

2127 lượt xem

Tập 8

2155 lượt xem

Tập 9

2185 lượt xem

Tập 10

2204 lượt xem

Tập 11

1959 lượt xem

Tập 12

1848 lượt xem

Tập 13

1825 lượt xem

Tập 14

1829 lượt xem

Tập 15

1781 lượt xem

Tập 16

1703 lượt xem

Tập 17

1770 lượt xem

Tập 18

1732 lượt xem

Tập 19

1664 lượt xem

Tập 20

1657 lượt xem

Tập 21

1418 lượt xem

Tập 22

1358 lượt xem

Tập 23

858 lượt xem

Tập 24

1423 lượt xem

Tập 25

1502 lượt xem

Tập 26

1460 lượt xem

Tập 27

1471 lượt xem

Tập 28

1588 lượt xem

Tập 29

1360 lượt xem

Tập 30

1348 lượt xem

Tập 31

1243 lượt xem

Tập 32

1185 lượt xem

Tập 33

1208 lượt xem

Tập 34

1080 lượt xem

Tập 35

1168 lượt xem

Tập 36

1055 lượt xem

Tập 37

1044 lượt xem

Tập 38

1138 lượt xem

Tập 39

1141 lượt xem

Tập 40

1339 lượt xem

Tập 41

1224 lượt xem

Tập 42

1237 lượt xem

Tập 43

1202 lượt xem

Tập 44

1352 lượt xem

Tập 45

1438 lượt xem

Tập 46

2729 lượt xem

Lan Lăng Vương - Prince Of Lan Ling - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lan Lăng Vương lấy bối cảnh 1400 năm trước, Bắc Tề, Bắc Chu là hai nước chư hầu tương tranh, kể lại ... Mở rộng