Chọn tập 1/46

Tập 1

17482 lượt xem

Tập 2

3090 lượt xem

Tập 3

2170 lượt xem

Tập 4

1983 lượt xem

Tập 5

1888 lượt xem

Tập 6

1755 lượt xem

Tập 7

1698 lượt xem

Tập 8

1702 lượt xem

Tập 9

1715 lượt xem

Tập 10

1769 lượt xem

Tập 11

1580 lượt xem

Tập 12

1477 lượt xem

Tập 13

1457 lượt xem

Tập 14

1436 lượt xem

Tập 15

1415 lượt xem

Tập 16

1376 lượt xem

Tập 17

1387 lượt xem

Tập 18

1385 lượt xem

Tập 19

1317 lượt xem

Tập 20

1301 lượt xem

Tập 21

1103 lượt xem

Tập 22

1076 lượt xem

Tập 23

582 lượt xem

Tập 24

1146 lượt xem

Tập 25

1189 lượt xem

Tập 26

1178 lượt xem

Tập 27

1156 lượt xem

Tập 28

1274 lượt xem

Tập 29

1049 lượt xem

Tập 30

1063 lượt xem

Tập 31

987 lượt xem

Tập 32

924 lượt xem

Tập 33

925 lượt xem

Tập 34

841 lượt xem

Tập 35

915 lượt xem

Tập 36

825 lượt xem

Tập 37

813 lượt xem

Tập 38

900 lượt xem

Tập 39

890 lượt xem

Tập 40

1028 lượt xem

Tập 41

955 lượt xem

Tập 42

976 lượt xem

Tập 43

916 lượt xem

Tập 44

1072 lượt xem

Tập 45

1118 lượt xem

Tập 46

2230 lượt xem

Lan Lăng Vương - Prince Of Lan Ling - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lan Lăng Vương lấy bối cảnh 1400 năm trước, Bắc Tề, Bắc Chu là hai nước chư hầu tương tranh, kể lại ... Mở rộng