Chọn tập 1/46

Tập 1

26115 lượt xem

Tập 2

3995 lượt xem

Tập 3

2910 lượt xem

Tập 4

2639 lượt xem

Tập 5

2501 lượt xem

Tập 6

2311 lượt xem

Tập 7

2232 lượt xem

Tập 8

2278 lượt xem

Tập 9

2304 lượt xem

Tập 10

2296 lượt xem

Tập 11

2037 lượt xem

Tập 12

1938 lượt xem

Tập 13

1894 lượt xem

Tập 14

1902 lượt xem

Tập 15

1865 lượt xem

Tập 16

1790 lượt xem

Tập 17

1847 lượt xem

Tập 18

1852 lượt xem

Tập 19

1763 lượt xem

Tập 20

1743 lượt xem

Tập 21

1496 lượt xem

Tập 22

1444 lượt xem

Tập 23

926 lượt xem

Tập 24

1504 lượt xem

Tập 25

1595 lượt xem

Tập 26

1562 lượt xem

Tập 27

1549 lượt xem

Tập 28

1685 lượt xem

Tập 29

1419 lượt xem

Tập 30

1414 lượt xem

Tập 31

1320 lượt xem

Tập 32

1266 lượt xem

Tập 33

1263 lượt xem

Tập 34

1134 lượt xem

Tập 35

1238 lượt xem

Tập 36

1114 lượt xem

Tập 37

1099 lượt xem

Tập 38

1196 lượt xem

Tập 39

1208 lượt xem

Tập 40

1413 lượt xem

Tập 41

1284 lượt xem

Tập 42

1292 lượt xem

Tập 43

1270 lượt xem

Tập 44

1431 lượt xem

Tập 45

1532 lượt xem

Tập 46

2908 lượt xem

Lan Lăng Vương - Prince Of Lan Ling - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lan Lăng Vương lấy bối cảnh 1400 năm trước, Bắc Tề, Bắc Chu là hai nước chư hầu tương tranh, kể lại ... Mở rộng