Chọn tập 1/46

Tập 1

160533 lượt xem

Tập 2

25300 lượt xem

Tập 3

20289 lượt xem

Tập 4

18988 lượt xem

Tập 5

18312 lượt xem

Tập 6

16143 lượt xem

Tập 7

15979 lượt xem

Tập 8

15736 lượt xem

Tập 9

16201 lượt xem

Tập 10

16378 lượt xem

Tập 11

14481 lượt xem

Tập 12

13489 lượt xem

Tập 13

12642 lượt xem

Tập 14

13027 lượt xem

Tập 15

12784 lượt xem

Tập 16

12102 lượt xem

Tập 17

12088 lượt xem

Tập 18

13305 lượt xem

Tập 19

12155 lượt xem

Tập 20

12893 lượt xem

Tập 21

10244 lượt xem

Tập 22

9306 lượt xem

Tập 23

8125 lượt xem

Tập 24

9642 lượt xem

Tập 25

11284 lượt xem

Tập 26

11747 lượt xem

Tập 27

11007 lượt xem

Tập 28

11517 lượt xem

Tập 29

9427 lượt xem

Tập 30

10220 lượt xem

Tập 31

9467 lượt xem

Tập 32

8938 lượt xem

Tập 33

8186 lượt xem

Tập 34

7480 lượt xem

Tập 35

8409 lượt xem

Tập 36

7682 lượt xem

Tập 37

7566 lượt xem

Tập 38

8133 lượt xem

Tập 39

8917 lượt xem

Tập 40

10289 lượt xem

Tập 41

9367 lượt xem

Tập 42

9989 lượt xem

Tập 43

9916 lượt xem

Tập 44

10617 lượt xem

Tập 45

12097 lượt xem

Tập 46

24430 lượt xem

Lan Lăng Vương - Prince Of Lan Ling - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lan Lăng Vương lấy bối cảnh 1400 năm trước, Bắc Tề, Bắc Chu là hai nước chư hầu tương tranh, kể lại ... Mở rộng