Chọn tập 1/62

Tập 1

223628 lượt xem

Tập 2

30508 lượt xem

Tập 3

25693 lượt xem

Tập 4

22585 lượt xem

Tập 5

21681 lượt xem

Tập 6

19095 lượt xem

Tập 7

18364 lượt xem

Tập 8

19126 lượt xem

Tập 9

18985 lượt xem

Tập 10

18621 lượt xem

Tập 11

17378 lượt xem

Tập 12

16861 lượt xem

Tập 13

15501 lượt xem

Tập 14

14431 lượt xem

Tập 15

15059 lượt xem

Tập 16

14393 lượt xem

Tập 17

13598 lượt xem

Tập 18

14027 lượt xem

Tập 19

11907 lượt xem

Tập 20

12731 lượt xem

Tập 21

11673 lượt xem

Tập 22

11069 lượt xem

Tập 23

11015 lượt xem

Tập 24

10607 lượt xem

Tập 25

11813 lượt xem

Tập 26

11318 lượt xem

Tập 27

10990 lượt xem

Tập 28

11154 lượt xem

Tập 29

10139 lượt xem

Tập 30

10636 lượt xem

Tập 31

9837 lượt xem

Tập 32

10879 lượt xem

Tập 33

11405 lượt xem

Tập 34

10853 lượt xem

Tập 35

12120 lượt xem

Tập 36

11488 lượt xem

Tập 37

10300 lượt xem

Tập 38

10088 lượt xem

Tập 39

10120 lượt xem

Tập 40

10994 lượt xem

Tập 41

9757 lượt xem

Tập 42

9466 lượt xem

Tập 43

9060 lượt xem

Tập 44

9316 lượt xem

Tập 45

9657 lượt xem

Tập 46

9818 lượt xem

Tập 47

9226 lượt xem

Tập 48

8888 lượt xem

Tập 49

9063 lượt xem

Tập 50

9439 lượt xem

Tập 51

8492 lượt xem

Tập 52

9227 lượt xem

Tập 53

9677 lượt xem

Tập 54

8380 lượt xem

Tập 55

8574 lượt xem

Tập 56

8403 lượt xem

Tập 57

8435 lượt xem

Tập 58

9847 lượt xem

Tập 59

9578 lượt xem

Tập 60

11229 lượt xem

Tập 61

14594 lượt xem

Tập 62

28348 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng