Lưu Vong - Exiled

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

Hòa từng là thành viên trong nhóm sát thủ 5 người, nhưng sau đó anh lấy vợ giải nghệ rồi sang Macao ... Mở rộng

Thông tin: