Một Lần Làm Gangster - Once A Gangster

Chia sẻ 5.8/10

Tóm tắt:

Đại ca Hỏa Thủy của băng Hòa Nghĩa Thịnh sắp tới ngày hết nhiệm kỳ, đợt tuyển cử người đứng đầu mới ... Mở rộng

Thông tin: