Mỹ Nhân

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nguyễn Phúc Tần là con thứ hai của chúa Nguyễn Phúc Lan. Năm Kỷ Sửu (1649), Hy tông mất, ngài được t... Mở rộng