Ngũ Hổ Tướng: Đoạn Tuyệt - The Tigers

Chia sẻ 6.2/10

Tóm tắt:

Năm cảnh sát: chú Thiên, Bang, Minh, Hoa, Bê phối hợp ăn ý, lập nhiều chiến công, được gọi là ngũ h... Mở rộng

Thông tin: