Người mẹ Robot - Robot Mom

Chia sẻ 5.1/10

Tóm tắt:

Chủ đề lạ, xem khá vui vẻ. Có ý nghĩa. Robot dù hoàn hảo đến đâu cũng không thay thế được người mẹ, ... Mở rộng