Chọn tập 1/40

Tập 1

375921 lượt xem

Tập 2

54109 lượt xem

Tập 3

43660 lượt xem

Tập 4

40218 lượt xem

Tập 5

40031 lượt xem

Tập 6

37708 lượt xem

Tập 7

34150 lượt xem

Tập 8

30476 lượt xem

Tập 9

27986 lượt xem

Tập 10

31473 lượt xem

Tập 11

30525 lượt xem

Tập 12

28358 lượt xem

Tập 13

27254 lượt xem

Tập 14

28388 lượt xem

Tập 15

35894 lượt xem

Tập 16

18478 lượt xem

Tập 17

18798 lượt xem

Tập 18

18999 lượt xem

Tập 19

18269 lượt xem

Tập 20

20529 lượt xem

Tập 21

18515 lượt xem

Tập 22

23150 lượt xem

Tập 23

14508 lượt xem

Tập 24

15297 lượt xem

Tập 25

16184 lượt xem

Tập 26

14771 lượt xem

Tập 27

15909 lượt xem

Tập 28

16228 lượt xem

Tập 29

14141 lượt xem

Tập 30

18054 lượt xem

Tập 31

14672 lượt xem

Tập 32

16001 lượt xem

Tập 33

15891 lượt xem

Tập 34

16284 lượt xem

Tập 35

17275 lượt xem

Tập 36

15527 lượt xem

Tập 37

14436 lượt xem

Tập 38

16209 lượt xem

Tập 39

19783 lượt xem

Tập 40

38319 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng