Chọn tập 40 Full

Tập 1

199263 lượt xem

Tập 2

28467 lượt xem

Tập 3

20355 lượt xem

Tập 4

17918 lượt xem

Tập 5

19910 lượt xem

Tập 6

19110 lượt xem

Tập 7

18286 lượt xem

Tập 8

15606 lượt xem

Tập 9

14284 lượt xem

Tập 10

15235 lượt xem

Tập 11

15631 lượt xem

Tập 12

15033 lượt xem

Tập 13

15605 lượt xem

Tập 14

16103 lượt xem

Tập 15

23935 lượt xem

Tập 16

7428 lượt xem

Tập 17

7114 lượt xem

Tập 18

6937 lượt xem

Tập 19

6916 lượt xem

Tập 20

7632 lượt xem

Tập 21

7109 lượt xem

Tập 22

12401 lượt xem

Tập 23

3771 lượt xem

Tập 24

3910 lượt xem

Tập 25

3807 lượt xem

Tập 26

3430 lượt xem

Tập 27

3614 lượt xem

Tập 28

3547 lượt xem

Tập 29

3446 lượt xem

Tập 30

3959 lượt xem

Tập 31

3380 lượt xem

Tập 32

3302 lượt xem

Tập 33

3231 lượt xem

Tập 34

3772 lượt xem

Tập 35

3394 lượt xem

Tập 36

3107 lượt xem

Tập 37

3168 lượt xem

Tập 38

3299 lượt xem

Tập 39

3590 lượt xem

Tập 40

6820 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 40

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng