Nữ Thần Súng Máy - Bring Me The Head Of The Machine Gun Woman

Chia sẻ 5.5/10

Tóm tắt:

Một gã găng-tơ người Argentina mạnh mẽ phải sử dụng mọi biện pháp của mình để ngăn chặn người phụ nữ... Mở rộng