Nữ Thần Súng Máy - Bring Me The Head Of The Machine Gun Woman

Chia sẻ 5.5/10

Tóm tắt:

Bộ phim là câu chuyện về một gã găng-tơ người Argentina mạnh mẽ phải sử dụng mọi biện pháp trong khả... Mở rộng

Thông tin: