Quan Vân Trường - Lost Bladesman

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim tái hiện lại những ngày tháng tại doanh trại Tào của Quan Vũ, về cuộc hành trình hộ tống Qi ... Mở rộng