Quỷ Ám - Patient

Chia sẻ 5.4/10

Tóm tắt:

Sau khi thoát khỏi một vụ hiến xác theo nghi thức tôn giáo, một bệnh nhân bị liệt hai chân ở bệnh vi... Mở rộng