Sóng Thần Ở Haeundae - Haeundae

Chia sẻ 5.7/10

Tóm tắt:

Nhà địa chấn học thuộc Viện Nghiên cứu Hải dương quốc tế phát hiện vùng biển Đông gần Haeundae có nh... Mở rộng