Chọn tập 1/21

Tập 1

734068 lượt xem

Tập 2

65907 lượt xem

Tập 3

44437 lượt xem

Tập 4

39055 lượt xem

Tập 5

34275 lượt xem

Tập 6

30104 lượt xem

Tập 7

27291 lượt xem

Tập 8

26052 lượt xem

Tập 9

23094 lượt xem

Tập 10

24674 lượt xem

Tập 11

26438 lượt xem

Tập 12

21181 lượt xem

Tập 13

19069 lượt xem

Tập 14

18868 lượt xem

Tập 15

19065 lượt xem

Tập 16

17873 lượt xem

Tập 17

17948 lượt xem

Tập 18

24232 lượt xem

Tập 19

22065 lượt xem

Tập 20

21655 lượt xem

Tập 21

38021 lượt xem

Tầng 18+ - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Tại một chung cư 18 tầng, mọi thành phần của xã hội cùng chung sống. Từ người trí thức, người lao độ... Mở rộng