Tây Du Ký 2: Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh - The Monkey King 2

Chia sẻ 5.9/10

Tóm tắt:

Trong khó khăn này, thầy trò Đường Tăng không chỉ phải đối mặt với Bạch Cốt Tinh mưu mô xảo quyệt mà... Mở rộng