Thám Tử Phố Tàu - Detective Chinatown

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

Sau khi thi trượt học viện cảnh sát, Thanh Phong đã du lịch đến Thái Lan để tìm chú mình là Đường Nh... Mở rộng

Thông tin: