Thương Thành - Confession Of Pain

Chia sẻ 6.6/10

Tóm tắt:

Kiến Bang là cảnh sát giỏi, nhưng anh từ chức ra làm thám tử riêng. Một ngày, Thục Trinh nhờ anh điề... Mở rộng

Thông tin: