Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu - Namiya (CN)

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim là câu chuyện xoay quanh ba tên trộm khi bỏ trốn đã lạc vào một tiệm tạp hóa bỏ hoang ven đường... Mở rộng

Thông tin: