Tình Nghĩa Anh Em - Moonlight Tokyo

Chia sẻ 6/10

Tóm tắt:

Tử Tuấn bị thiểu năng trí tuệ nhưng rất nhân hậu. Một lần, anh được dẫn sang Nhật Bản du lịch nhưng ... Mở rộng

Thông tin: