Trong Thế Giới Đàn Ông - In a Man's World

Chia sẻ 6.5/10

Tóm tắt:

Tine là một nhà báo, nhưng không có vị trí cố định, thường được trả lương thấp. Vào ngày bạn trai Fr... Mở rộng