Vệ Sĩ Sát Thủ - The Hitman's Bodyguard

Chia sẻ 6.9/10

Tóm tắt:

Một vệ sĩ hàng đầu thế giới có khách hàng mới là người đàn ông phải ra làm chứng trước tòa án quốc t... Mở rộng

Thông tin: