Võ Sĩ Nhí - Power Kids

Chia sẻ 5.7/10

Tóm tắt:

5 cô cậu bé Wut, Cat, Pong, Jib và Wun học Muay Thái tại nhà thầy Lek. Cậu bé Wun nhỏ nhất nhóm bị b... Mở rộng